Kinh tạng

Lời Phật dạy về ngày lành tháng tốt

(PGVN) Theo tuệ giác Thế Tôn, ngày nào chúng ta có những phẩm chất tốt đẹp như suy nghĩ điều thiện, nói lời nói thiện và làm những việc thiện thì ngày đó

Đọc thêm...

Ba bài pháp đầu tiên

 Có hai cực đoan này, này các Tỳ-khưu, một người xuất gia không nên thực hành theo. Thế nào là

Đọc thêm...

Kinh Nhất Dạ Hiền Giả

  Như vầy tôi nghe.Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô

Đọc thêm...

Khái quát về sự ra đời Kinh A Hàm

 Từ ngữ A-hàm (Àgama) nói theo nghĩa rộng là chỉ cho những giáo thuyết được truyền thừa, hoặc

Đọc thêm...

<<< Quay lại
VỀ ĐẦU TRANG