Phật học

Những điều Phật dạy để ngộ ra chân lý cuộc đời

 Mấy hôm nay tôi bắt đầu bỏ bớt thói quen ăn mặn, ăn chay nhiều hơn, hướng vào tĩnh tâm nghiệm lại mọi thứ. Đúng là mình chưa hoàn toàn trút khỏi những gánh nặng

Đọc thêm...

Lời Phật dạy về ngày lành tháng tốt

(PGVN) Theo tuệ giác Thế Tôn, ngày nào chúng ta có những phẩm chất tốt đẹp như suy nghĩ điều thiện, nói lời nói thiện và làm những việc thiện thì ngày đó

Đọc thêm...

Đôi điều về trang giới luật

 Giới là những điều răn của Phật tử tại gia và xuất gia. Phật tử tại gia giữ năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, và không uống rượu;

Đọc thêm...

Nguồn gốc đạo đức phật giáo

 Đạo đức Phật giáo dựa căn bản trên Giới-Định-Tuệ và được soi sáng bởi lý duyên khới, tứ đế, nhân quả-Luân hồi và vô

Đọc thêm...

Ba bài pháp đầu tiên

 Có hai cực đoan này, này các Tỳ-khưu, một người xuất gia không nên thực hành theo. Thế nào là

Đọc thêm...

Kinh Nhất Dạ Hiền Giả

  Như vầy tôi nghe.Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô

Đọc thêm...

Khái quát về sự ra đời Kinh A Hàm

 Từ ngữ A-hàm (Àgama) nói theo nghĩa rộng là chỉ cho những giáo thuyết được truyền thừa, hoặc

Đọc thêm...

<<< Quay lại
VỀ ĐẦU TRANG