Lịch sử hình thành

VĂN BIA CHÙA XÀ LÊ

THÔN BÁ NỘI - XÃ HỒNG HÀ - HUYỆN ĐAN PHƯỢNG - TP HÀ NỘI

Nguyên văn bản Hán :

Kiến mưu phục viễn lập bi chi đồ

Quốc Oai phủ, Từ Liêm huyện, Bá Dương xã, Nội thôn quan viên xã thôn trưởng Phạm Tiến Triều, Hoàng Viết Minh, Nguyễn Năng An, Phạm Hữu Lâm, Hạ Phú Quý, Nguyễn Tiến Nho, Nguyễn Mậu Thắng, Phạm Thiên Quyến, Hạ Phú Túc, Nguyễn Danh Phúc… toàn thôn thượng hạ cư tiếu đẳng, vi bảo hậu Phật sự.

Nguyên bản thôn hữu cổ tích, Xà Lê tự, nẫm hữu linh ứng dĩ hữu cấu tác sự Phật. Kim thích kiến Nội thôn Hoàng Văn Luật, thê Nguyễn Thị Sương đẳng tâm hữu công đức, sở xuất tiền tài tu tạo Phật tự. Tái hứa bản thôn điền lục cao : nhất sở tại cửa Chùa Bồng, xứ nhất cao bát xích. Xây xứ nhị cao, Tay Áo xứ nhất cao bát xích, Đọi xứ nhất cao, dĩ vi lễ kỵ, vạn đại vĩnh vĩnh, nhưng lập bi văn.

Thường vị.

Vị hồ thượng giả thiên. Thiên chi cư hữu Tử Vi chi cung, Thanh Hư chi phủ, sở dĩ vi quân tiên triều hội, chúng tinh củng chi sở yên. Cư hồ trung duy thánh. Thánh chi ngự hữu cửu trùng chi môn, cửu cấp chi bệ, sở dĩ vi bách quan triều hội, vạn quốc quy chi sở dã. Vi năng linh dữ chi phối pháp dữ chi, đồng giả ư kim kiến tri. Tư hữu Xà Lê tự chi thắng dã, linh chung địa khí, lâm tiếp thiên đài. Huyền vũ hậu thùy Cái nhĩ, Hoàng hà chi đái nhiễu; chu tước tiền củng ngật, nhiên Tản lĩnh chi triều tông. Đình hấp thập chương bích thụ, môn khai tứ bích hồng hoa. Ta nga cảnh lập, chân vi địa khí chi tàng tông; cảm ứng khổng chương, dã khởi nhân tâm chi kính mộ. Thị nãi… Bồ đề tác tính, Di Lặc bản tâm, phát gia tài dữ hương thôn, dụng lực công tạo Phật tự, cưu công hoàn thành, nhân lập bi san chi dữ chiêu lai giả.

Minh viết :

Tráng tai Bá cảnh

Mỹ hĩ tự Xà

Thế hinh thắng hảo

Hùng lệ kham khoa.

Trúc mai vất mậu

Tùng bách bà ta.

Nẫm linh ứng hiện

Khánh thiện hà sa.

Triển tâm tín kính

Bố thí hằng hà.

Duyên …

Tư xuất tài đa.

Phục nguyện chư Phật

Tích phúc toàn gia

Quy trừ tuế hưởng

Lân chỉ tông hoa.

Nhật bi ngật lật,

Thiên tải bất ma.

Kể :

Ký dữ tổ khảo tự Phúc Thọ, tổ tỷ hiệu Từ Quý, hiển khảo tự Phúc Tâm, hiển tỷ hiệu Tư Tường, hiển khảo Phúc Tín, hiển tỷ Từ Tại. Ngoại hiển khảo tự Phúc Thuận, tỷ hiện Từ Duyên.

Chính Hòa nhị thập nhị niên tuế thứ Tân Tỵ mạnh hạ cốc nhật.

Sinh đồ kiêm xã chính Nguyễn Công Triều dữ bản thôn thượng hạ đẳng ký.

Bản thôn xã chính kiêm thư văn Nguyễn Viết Nho soạn tính tả.

Trụ trì bản tự Đinh Tuấn Dị, tự Đạo Nguyễn, hiệu Huyền Tín.

Bản dịch :

Ý ĐỒ DỰNG BIA ĐỂ PHÚC LÂU DÀI

Quan viên xã thôn trưởng thôn Nội, xã Bá Dương, huyện Từ Liêm, phủ Quốc Oai là Phạm Tiến Triều, Hoàng Viết Minh, Nguyễn Năng An, Phạm Hữu Lâm, Hạ Phúc Quý, Nguyễn Viết Nho, Nguyễn Mậu Thắng, Phạm Thiên Quyến, Hạ Phú Túc, Nguyễn Danh Phúc… cùng toàn thể mọi người trên dưới cùng nhau tôn bầu hậu Phật.

Nguyên bản thôn có ngôi chùa Xà Lê, vốn là nơi danh lam cổ tích, thật là linh ứng, trước đây đã xây dựng nơi phụng thờ Đức Phật. Nay có người bản thôn là Hoàng Văn Luật và vợ là Nguyễn Thị Sương đã phát tâm công đức tự bỏ tiền của ra tu tạo chùa Phật. Sau đó lại cúng cho bản thôn 6 sào ruộng ở các xứ :

- Xứ của chùa Bồng 1 sào 8 thước.

- Xứ Xây 2 sào.

- Xứ Tay Áo 1 sào 8 thước.

- Xứ Đọi 1 sào.

Để dùng làm ruộng cúng giỗ, muôn đời chẳng đổi, bèn cho dựng bia ghi lại.

Từng nghe nói :

Ở ngôi cao nhất là trời. Nơi trời ở có cung Tử Vi, có phủ Thanh Hư, dùng làm nơi cho quần tiên tụ hội, tinh tú chầu về. Ở giữa chính trung là Thánh. Nơi Thánh ngự có cửa chín trùng, có thềm chín bậc, dùng làm nơi cho trăm quan triều hội, muôn nước hướng về. Vậy tiên linh thiêng phối hợp, pháp độ giống nhau giờ vẫn còn thế. Nay có ngôi chùa Xà Lê là nơi thắng địa, khí thiêng hội tụ, lầu tiếp thiên đài. Phía sau có dòng Nhị Hà uốn quanh bao bọc, phía trước của đỉnh Tản lĩnh sừng sững chắn ngang. Sân tre mười hàng cây biếc, cửa mở bốn dây hoa hồng. Ngạo nghễ cảnh xây thật quả đất thiêng náu bóng; cảm ứng linh thiêng, càng khiến lòng người kính mộ. Đích thực là bản tính Bồ đề, chân tâm Di Lặc. Phân phát gia tài cho xóm thôn, dựng tâm gắng sức xây chùa Phật. Công việc hoàn tất, bèn cho dựng bia ghi lại để cho đời sau biết đến.

Bài minh rằng :

Đẹp thay cảnh Bá

Tốt thay chùa Xà

Thế hình thật đẹp,

Hùng vĩ dáng khoe.

Trúc mai xanh tốt,

Tùng bách rườm rà

Linh ứng hiển hiện

Phúc khánh hà sa

Mở lòng tín kính

Bố thí hằng hà

Duyên …

Tiền của bỏ ra

Cúi xin chư Phật

Ban cho cả nhà

Phúc thọ được hưởng

Rực rỡ muôn hoa

Bia cao sừng sững

Muôn thuở chẳng nhòa.

Kê :

Gửi giỗ cho :

- Tổ khảo tự là Phúc Thọ; tổ tỷ hiệu là Từ Quý.

- Hiển khảo tự là Phúc Tâm; hiển tỷ hiệu là Từ Tường.

- Hiển khảo tự là Phúc Tín; hiển tỷ hiệu là Từ Tại.

- Ngoại hiển khảo tự là Phúc Thiện; tỷ hiệu là Từ Duyên.

Ngày tốt tháng tư năm Tân Tỵ (1701) niên hiệu Chính Hòa thứ 22.

Sinh đồ kiêm xã chính Nguyễn Công Triều và mọi người trên dưới trong thôn cùng ký.

Bản thôn xã chính kiêm thư văn Nguyễn Viết Nho soạn văn và viết chữ.

Sư trụ trì ở chùa là Đinh Tuấn Dị, tự Đạo Nguyễn, hiệu là Huyền Tín.<<< Quay lại
VỀ ĐẦU TRANG